આજનો સુવિચાર

જે માણસ પોતે સફળ થઈ શકશે અે વિશે આત્મશ્રધા ધરાવતો હશે અેને ‘ કેવી રીતે સફળ થવું ‘ અેનો માર્ગ મળી જ રહે છે.

-The Magic of Thinking Big

Advertisements
  1. sars che….

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: