સુવિચાર

જીવન સુખ અને દુખથી ભરપુર છે પણ જીવનમાં દુઃખને પણ સુખ માનવું એ આપણા હાથમાં છે.

-તપન પટેલ “રવિ”
    • ghanchi navaj
    • March 28th, 2012

    verry nice thinking friend…….

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: