તું મારા રગ- એ -રગ માં…

હર પળ છે મને તારી જ ઝંખના,
યાદ છે તારી જ સદા મારા મન માં,
તું પાસ હો કે પછી હો ભલે દૂર પણ,
તું તો સમાયી છો મારી રગ- એ – રગ માં….

-ફેસબુકમાંથી…

  1. નથી શોધવી હવે મારે આંખો ના રણમાં ,
    તું તો રહે છે હવે મારા કણ કણ માં …..
    સીમા દવે

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: