પપ્પુની બુદ્ધિ…

મકાનમાલિકે “મકાન ખાલી છે” નું બોર્ડ લગાવી રાખ્યું હતું.

સાથે એવું પણ લખ્યું હતું કે “આ મકાન એ લોકોને આપવામાં આવશે જેને બાલ-બચ્ચા ન હોય !”

પપ્પુ મકાન માલિક પાસે ગયો અને કહ્યું:-આ મકાન મને આપી દો, મારે ફક્ત મા-બાપ જ છે !

 1. hahahahahaha

 2. હા હા હા હા હા હા હા હા હા…
  ભાઈ પપ્પુની બુદ્ધિ નું તો કહેવું પડે…
  એવેહી પપ્પુ એક્ષામ મેં પાસ નઈ હુઆ…

  કિરણકુમાર રોય
  http://www.gujaratisahityaa.blogspot.com

  • Laxman T Vavesa
  • April 6th, 2011

  jay swamiarayan

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: