યાદ આવી રહ્યા છે…

આજે પાછા એ યાદ આવી રહ્યા છે,
રહી રહી ને મને સતાવી રહ્યા છે,
કહેતા હતા એ મને હસતા રહેજો તમે,
પણ પોતે જ એમની યાદ થી રડાવી રહ્યા છે.

-ફેસબૂકમાંથી…

 

Advertisements
  • mayur
  • March 28th, 2011

  આજે પાછા એ યાદ આવી રહ્યા છે,
  રહી રહી ને મને સતાવી રહ્યા છે,
  કહેતા હતા એ મને હસતા રહેજો તમે,
  પણ પોતે જ એમની યાદ થી રડાવી રહ્યા છે.

 1. khub saras

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: