એક નજરમાં…

એમ તો હું પણ એક નજરમાં
તમારો થઇ ગયો હતો,
વર્ષો સુથી સાચવ્યું હતું દિલ
ક્ષણ એકમાં હારી ગયો હતો.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: