ઈકરાર તારો થઇ ગયો…

જગ જીતી લીધું છે હવે ફિકર નથી,
ઘરવાળો છું હવે બે-ઘર નથી,
ઈકરાર તારો થઇ ગયો છે હવે,
હવે દુનિયાનો મને ડર નથી.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: