સુવિચાર

તમને બધા સારા કહે એમ ઇચ્છતા હો તો તમે પોતે પોતાને સારા ન કહો.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. તમારો સુવિચાર ગમ્યો..
    સપના

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: