પ્રેમ શું ચીજ છે…

પ્રેમ શું ચીજ છે ન્હોતી ખબર,
સાવ અજાણી હતી સ્નેહ સફર,
આજ જામ પીધા પછી જાણ થઇ,
વગર શરાબે થાય નશાની અસર.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: