સુવિચાર

સેવા કરવા માટે પૈસાની જરૂર નથી પણ પોતાની સંકુચિતતા છોડવાની જરૂર છે.

-શ્રી રામશર્મા આચાર્ય

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: