દિલના ઉતારામાં…

મને સમાવી લો તમારામાં,
તમે સમાઈ જાઓ મારામાં,
પછી મારું-તારું કશું ન રહે,
જો આવી-બેસો દિલના ઉતારામાં.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s

%d bloggers like this: