સુવિચાર

ગરીબાઈ પોતાને ગરીબ સમજવામાં રહેલી છે.

-સ્વેટ માર્ડન

 1. સરસ
  આ ,આપણા મગજની બીમારી છે

  • હા તે આપણા મગજની બીમારી છે…આપણા વિચારોની બીમારી…

  • BGUJJU
  • February 3rd, 2011

  POVERTY OF MIND IS MORE DANGEROUS THAN POVERTY OF WEALTH

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: