દિલ તો બચ્ચા હે જી !

એક દિવસ એક છોકરાએ એક છોકરી પાસે દિલ માગ્યું
છોકરીએ જવાબમાં કહ્યું- કાલે આપીશ.
બીજા દિવસે છોકરી તેની સાથે એક નાનું બાળક લઈને આવી અને છોકરાને આપી દીધું.

વિચારો કેમ?

” દિલ તો બચ્ચા હે જી ! “

Advertisements
  1. dil to bachh he……. haha….haaaaaaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: