આ હ્રદયે ફસાવ્યો મને…

ઓ હ્રદય તે પણ ભલા કેવો ફસાવ્યો છે મને,
જે નથી બન્યા મારા એનો બનાવ્યો છે મને,
સાથ આપો કે ન આપો એ ખુશી છે આપની,
આપનો ઉપકાર કે મંઝિલ તો બતાવી છે મને.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. સરસ , બહુ જ સરસ
    ‘બેફામ ‘ શાહેબ નો શેર યાદ આવે છે ,
    મોત પર, બહુ રડેછે ,મારા , એમણે,જીન્દગી,ભર,રડાવ્યો છે મને

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: