તારે ખાતર તો મોત પણ મીઠું લાગશે…

બે ધડકતા દિલોની અજબ રોશની હશે,
પ્રેમ ખુદા હશે તો ખુદાની બંદગી હશે,
તારે ખાતર તો મોત પણ મીઠું લાગશે,
એ મરવા માંય એક નવી જિંદગી હશે.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. શ્રી તપનભાઇ,

    મન ગયે યાર… ભાઈ…..ભાઈ..

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: