સનમ તારા નામ પર છોડી દીધું બધું…

જિંદગીના રાહ પર ખુશી મળે કે ગમ,
બધું છોડી દીધું છે તારા નામ પર સનમ,
તારા સ્પર્શથી બની જશે હકીકત,
તું દૂર રહીશ તો રહી જશે ભરમ.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
    • Athar Gulati
    • December 28th, 2010

    so cool

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: