વસંતોના શણગાર તારા બદન પર…

વસંતોના શણગાર છે તારા બદન પર,
સિતારા શોભી રહ્યા છે જાણે ગગન પર,
ઉમંગોમાં ભળી ગયા છે પ્રીતના રંગ,
ફૂલો જવાનીના હસે છે મિલન પર.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: