તારા પ્યારને હજારો સલામ…

પ્રથમ સલામ મારા પ્રથમ મિલનને,
બીજી સલામ મારા આખા જીવનને,
અને તારા પ્યારને હજારો સલામ,
લાખો સલામ મહોબ્બતના ગગનને.

-પ્રેમપત્રોની શાયરીમાંથી…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: