પ્રેમને શોધવા આવ્યો છું…

Hu Duniya Ma Prem Ne Shodhva Aavyo 6u
Nathi Khabar Mne Shu 6e Prem?
Loko Kahe 6e Nasibdaro Ne J Male 6e Prem
Hu E Khushnasib Ne Shodhva Aavyo 6u

હું દુનિયામાં પ્રેમને શોધવા આવ્યો છું,
નથી ખબર મને શું છે પ્રેમ?
લોકો કહે છે નસીબદારો ને જ મળે છે પ્રેમ
હું એ ખુશનસીબને શોધવા આવ્યો છું.

-અજ્ઞાત

  1. WAH WAH
    SHU VAT CHE

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: