તારી યાદ વગર કઈ નથી…

Jeevan Ma Tara Vagar Kai Nathi,
Tara Prem Vagar Maro Prem Kai Nathi,
Hu Vichar Ma Khovayo Chu Tara,
Ke Mara Vichar Tari Yaad Vagar Kai Nathi.

જીવનમાં તારા વગર કઈ નથી,
તારા પ્રેમ વગર મારો પ્રેમ કઈ નથી,
હું વિચારમાં ખોવાયો છું તારા,
કે મારા વિચાર તારી યાદ વગર કઈ નથી.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. WAH WAH

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: