કોઈની સાથે કરેલ વચનો…

Kaink jivan ni sadagi mane nade 6
Kaink aansu na palakara mne nde 6
Jivan jivavama to have koi ras nathi
Koini sathe karel vachano have nde 6.

કૈંક જીવનની સાદગી મને નડે છે,
કૈંક આંસુના પલકારા મને નડે છે,
જીવન જીવવામાં તો હવે કોઈ રસ નથી
કોઈની સાથે કરેલ વચનો હવે નડે છે.

-અજ્ઞાત

  1. Good One…

  2. VERY GOOD ONE

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: