સુવિચાર

કાયર પોતાના મૃત્યુ પહેલાં અનેકવાર મરે છે,
જયારે વીર પુરુષ મૃત્યુનો આસ્વાદ ફક્ત એક વાર કરે છે.

-શેક્સપીયર

  1. વીર પુરુષ મૃત્યુ પછી પણ જીવે છે ,
    ને કાયર જીવવા છતાંયે મરેલો છે .

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: