તને જોઈ હતી…

Papno bandh kari aena avkash ma tane joi hati
Izzat rakhine Khudani duvama tane joi hati
tu chej nhi aaspas pan havana aavran ma tane joI hati.
 
પાપણો બંદ કરી એના અવકાશમાં તને જોઈ હતી,
ઈજ્જત રાખીને ખુદાની દુઆમાં તને જોઈ હતી,
તું છેજ નહિ પણ હવાના આવરણમાં તને જોઈ હતી. 
 
-અજ્ઞાત
Advertisements
  1. good very good

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: