પ્રેમ થઇ જાય છે…

Radti Ankho ma Rah Jovay 6e,
N Echha Hova 6ta Prem thai jay 6e,
shene Joi Rahyo Sapna…?
Jene Tutva 6ta, Anaj Sacha Thavani Rah Jovay 6e.

રડતી આંખોમાં રાહ જોવાય છે,
ન ઈચ્છા હોવા છતાં પ્રેમ થઇ જાય છે,
શેને જોઈ રહ્યો સપના…?
જેને તુટવા છતાં, એનાજ સાચા થવાની રાહ જોવાય છે.

-અજ્ઞાત

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: