કેમ કરી શોધું તમને…!

Prem ni mala tuti tyaj..smit na moti khovai gaya,
have kem kari sodhu temne.!
temne sodhva ma to..
jadela swash na moti pan chorai gaya.!

પ્રેમની માળા તૂટી ત્યાજ, સ્મિતના મોતી ખોવાઈ ગયા.
હવે કેમ કરી શોધું તમને…!
તમને શોધવામાં તો…
જડેલા શ્વાસના મોતી પણ ચોરી ગયા.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: