તમારા હૈયામાં…

Mastani1 Muskan mangu 6u
Tamara Haiyya ma nanu Sthan mangu 6u,
Khushio Varsi pade Tamara par Varsad ni jem
Etluj Bhagwan pase Vardan mangu 6u.

મસ્તાની એક મુસ્કાન માંગું છું,
તમારા હૈયામાં નાનું સ્થાન માંગું છું,
ખુશીઓ વરસી પડે તમારા પર વરસાદની જેમ…
એટલુ જ ભગવાન પાસે વરદાન માંગું છું.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: