પ્રેમ આપવો…

Prem Aapvo e Faraj 6e, Prem pamvo e Hak 6e
Tame jene Prem karo 6o, teni sathe hovu e Nasib 6e
Pan tamne je Prem kare 6e, teni sathe hovu e zindagi 6e.

પ્રેમ આપવો એ ફરજ છે, પ્રેમ પામવો એ હક છે
તમે જેને પ્રેમ કરો છો તેની સાથે હોવું એ નસીબ છે
પણ તમને જે પ્રેમ કરે છે તેની સાથે હોવું એ જિંદગી છે.

-અજ્ઞાત
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: