સુવિચાર

ક્રોધી મનુષ્ય જેના પર ક્રોધ કરે છે તેનું જ અપમાન નથી કરતો,
પરંતુ ખુદ પોતાની પ્રતિષ્ઠા પણ બગાડે છે.

-સંત જ્ઞાનેશ્વર

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: