હું જીવીશ કોના સહારે…

Vagar Magye Isvare Badhu Aapi Didhu
Niche Vishal Dharti
Upar Aakas Aapi Didhu
Me Pu6yu Hu Jivis Kona Sahare
Emne Tamaru Naam-Sarnamu Aapi Didhu.

વગર માગ્યે ઈશ્વરે બધું આપી દીધું
નીચે વિશાળ ધરતી
ઉપર આકાશ આપી દીધું
મેં પૂછ્યું હું જીવીશ કોના સહારે
એમણે તમારું નામ-સરનામું આપી દીધું.

-અજ્ઞાત
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: