સુવિચાર

તરસ્યાને પાણી પાવું, ભૂખ્યાને રોટલો આપવો એ
આંધળાને રસ્તો બતાવવો એ દાનનો ઉત્કૃષ્ઠ પ્રકાર છે.


-બાઈબલ

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: