એક ભૂલની સજા…

1 bhul ni tu aatli saja aape 6e
mane tara jivan mathi raja aape 6e
bhagwan to tane roj-roj JIVAN aape 6e
ne tu mane roj-roj KAFAN aape 6e.


એક ભૂલની તું આટલી સજા આપે છે,
મને તારા જીવન માંથી રજા આપે છે,
ભગવાન તો તને રોજ-રોજ ‘જીવન’ આપે છે,
ને તું મને રોજ-રોજ ‘કફન’ આપે છે.


-અજ્ઞાત

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: