પ્રેમનો પ્રથમ વરસાદ…

Bhamra ni ankhe gulab jeva dekhya tamne
Ran ni tarasma pani jeva jnkhya tamne
Antarna akashma vadal thai vrsya
Prem no prtham varsad mani zilya tamne.

ભમરાની આંખે ગુલાબ જેવા દેખ્યા તમને,
રણની તરસમાં પાણી જેવા જ્ન્ખ્યા તમને,
અંતરના આકાશમાં વાદળ થઇ વરસ્યા,
પ્રેમનો પ્રથમ વરસાદ માની ઝીલ્યા તમને.

-અજ્ઞાત

    • Alpesh Patel
    • June 29th, 2011

    Khub J Saras…….

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: