પ્રેમ વગરની જિંદગી…

Jena jivan ma PREM nathi teni koi hasti nathi,
PREM vagar ni jingdi sasti nathi,
tame mano ke na mano aama
Mari koi jabar-dasti nathi.

જેના જીવનમાં પ્રેમ નથી તેની કોઈ હસ્તી નથી,
પ્રેમ વગરની જિંદગી સસ્તી નથી,
તમે માનો કે ના માનો આમાં …
મારી કોઈ જબર-દસ્તી નથી.

-અજ્ઞાત

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: