સુવિચાર

જે રીતે ભૂખ વગર ખાધેલું ભોજન પચતું નથી,
તે જ રીતે દુ:ખ વગર સુખ પણ પચતું નથી.

-ગાંધીજી

Advertisements
  1. tame khubaj aagar vadho tevi mara prabhu ne prathna….

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: