મરી જઇશ તારા પ્રેમમાં…

PREM ni amne KADAR kya rakhi 6e,
DIL ni amne KHABAR kya rakhi 6e,
me kahyu mari jaish tara PREM ma,
amne pu6yu KABAR kya rakhi 6e?

પ્રેમની એમણે ‘કદર’ ક્યાં રાખી છે,
દિલની એમણે ‘ખબર’ ક્યાં રાખી છે,
મેં કહ્યું મરી જઇશ તારા પ્રેમમાં,
એમણે પૂછ્યું ‘કબર’ ક્યાં રાખી છે?

-અજ્ઞાત

  • Ramesh Patel
  • February 24th, 2010

  પ્રેમના બે છેડા વિરહ મિલન અને વ્યથાના સેતુને રજૂકરતી

  કોઈના ઉરની વ્યથા.

  રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  મારી ભાષા તું ગુજરાતી…રમેશ પટેલ(આકાશદીપ)

  Pl find time to visit and comment
  સ્વરચિત અને ગમતીલી ગદ્ય અને પદ્ય રચનાઓ
  http://nabhakashdeep.wordpress.com/
  With regards
  Ramesh Patel

 1. good yar i m your friend trushar patel sonasan my 9725363199

 1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: