“પાગલ” અમે બની ગયા….

Aam achanak tame amne mali gaya
amara dil ni vat tame j kahi gaya
khush thai gayu aa dil ke tame mali gaya
tamara PREM ma PAGAL ame bani gaya.


આમ અચનાક તમે અમને મળી ગયા,
અમારા દિલની વાત તમે જ કહી ગયા,
ખુશ થઇ ગયું આ દિલ કે તમે મળી ગયા,
તમારા પ્રેમમાં “પાગલ” અમે બની ગયા.


-અજ્ઞાત

    • kalpesh
    • February 18th, 2010

    saras se bhai

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: