યાદ તમારી છે…

Kalpana mari 6e, Kavya tamaru 6e

Nind mari 6e, tema swapna tamara 6e

Nayan mara 6e, tema tasvir tamari 6e

Hraday maru 6e, tema yaad tamari 6e.

કલ્પના મારી છે, કાવ્ય તમારું છે

નીંદ મારી છે, તેમાં સ્વપ્ન તમારા છે

નયન મારા છે, તેમાં તસ્વીર તમારી છે

હૃદય મારું છે, તેમાં યાદ તમારી છે.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: