નજર થી નજર…

Navi 6e mulakat ne navi 6e safar,

Aa safar ma sath aape 6e Humsafar,

Talash hati varso thi jeni,

Mali 6e aaj aeni najar thi najar.

નવી છે મુલાકાત ને નવી છે સફર
આ સફર માં સાથ આપે છે હમસફર
તલાશ હતી વર્ષો થી જેની
મળી છે આજ એની નજર થી નજર.

-અજ્ઞાત

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: