જો ગુલાબ ને…

Jo Gulab ne Vaacha mali hot
to mare kai kahevu padyu na hot,
Jo tu Samji jaat mara prem ne thodok Vahela
to mare ek-pan Gulab todvu padyu na hot.

જો ગુલાબ ને વાચા મળી હોત
તો મારે કઈ કેહવું પડ્યું ના હોત
જો તું સમજી જાત પ્રેમ ને થોડોક વહેલા
તો મારે એક પણ ગુલાબ તોડવું પડ્યું ના હોત.

-અજ્ઞાત

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: